Eastern Syriac :ܓܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܓܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܓܢܐ
Eastern phonetic :ga: ' na: i:t
Category :adverb
[Nature]
English :per se / as such ;
French :en soi , naturellement / par soi-même ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܢܐ

See also : ܐܝܼܬܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ, ܐܝܼܬܝܵܐܝܼܬ, ܐܘܼܣܝܵܐܝܼܬ, ܝܵܬܵܢܵܐܝܼܬ

Source : Bailis Shamun