Eastern Syriac :ܡܲܛܢܦܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܛܢܦܳܢܳܐ
Root :ܢܛܦ
Eastern phonetic :maṭn ' pa: na:
Category :adjective
[Feeding → Drink]
English :féminin de ܡܲܢܛܦܵܢܬܵܐ ;
French :féminin de ܡܲܢܛܦܵܢܬܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܢܛܦܵܢܬܵܐ