Eastern Syriac :ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ
Eastern phonetic :' qnu: mé
Category :noun
[Human being]
English :plural : people / persons ;
French :mot pluriel : les gens / la gent , les personnes ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܢܘܿܡܵܐܝܼܬ, ܩܢܘܿܡܵܝܵܐ, ܩܢܘܿܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܢܘܿܡܹ̈ܐ, ܩܢܘܿܡܵܐ

See also : ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ, ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun