Eastern Syriac :ܡܲܙܓ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܙܓ݂ܳܢܳܐ
Eastern phonetic :maz ' gha: na:
Category :adjective
English :see also ܡܟܲܬܫܵܢܵܐ / ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ : combinatory ;
French :voir aussi ܡܟܲܬܫܵܢܵܐ / ܡܪܲܟܒ݂ܵܐ : combinatoire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܙܵܓ݂ܬܵܐ

Source : Tobia Gewargis