Eastern Syriac :ܡܸܠܬܵܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܶܠܬܳܢܳܝܳܐ
Root :ܡܠܠ
Eastern phonetic :mil ta: ' na: ia:
Category :adjective
[Humanities → Language]
English :verbal ; ܥܘܼܪ̈ܙܵܠܹܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܹ̈ܐ : verbal intricacies / complications ;
French :verbal ; ܥܘܼܪ̈ܙܵܠܹܐ ܡܸܠܬܵܢܵܝܹ̈ܐ : des complexités verbales ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܠ, ܥܲܠܡܸܠܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܕܲܒܝܼܩܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܡܫܲܢܝܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܐ ܡܥܲܕܪܵܢܝܼܬܵܐ, ܡܹܠܵܐ, ܡܹܠܬܵܐ, ܡܸܠܬܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun, Other