Eastern Syriac :ܓܒ݂ܲܢܸܫܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܓܒ݂ܰܢܶܫܳܐܺܝܬ
Eastern phonetic :gwar ni ' ša: i:t
Category :adverb
[Human being]
English :in a womanish manner ;
French :comme une femme , de manière efféminée / de manière féminine ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܒ݂ܲܪܢܸܫܵܝܘܼܬܵܐ

See also : ܢܸܫܵܝܘܼܬܵܐ

Source : Other