Eastern Syriac :ܫܥܵܠܵܐ ܚܵܢܘܿܩܵܐ
Western Syriac :ܫܥܳܠܳܐ ܚܳܢܽܘܩܳܐ
Root :ܫܥܠ
Eastern phonetic :š ' a: la ḥa: ' nu qa:
Category :noun
[Human → Disease]
English :see also ܫܵܘܒܵܐ ܡܝܼܠܵܐ : pertussis / whooping cough ;
French :voir aussi ܫܵܘܒܵܐ ܡܝܼܠܵܐ : la coqueluche ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܥܠ, ܫܥܵܠܵܐ, ܚܵܢܘܿܩܵܐ

Source : Bailis Shamun