Eastern Syriac :ܡܡܲܠܸܠ ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܡܰܠܶܠ ܟܝܳܢܳܝܳܬ̈ܶܐ
Eastern phonetic :m' mam lil kia: na: ' ia: té
Category :noun
[Professions]
English :a physicist , an expert / a researcher in Physics ;
French :un physicien , un savant / chercheur en physique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܠ, ܡܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܟܝܵܢܵܐ, ܡܡܲܠܠܘܼܬ ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ, ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun