Eastern Syriac :ܡܡܲܠܠܘܼܬ ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܟܝܳܢܳܝܳܬ̈ܶܐ
Root :ܟܢ
Eastern phonetic :m ' mal lu:t kia: na: ' ia: té
Category :proper noun
[Science → Physical sciences]
English :the science of natural laws , Physics / physics ;
French :la science des lois naturelles , la physique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܠܠ, ܡܡܲܠܠܘܼܬܵܐ, ܟܝܵܢܵܐ, ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ, ܡܡܲܠܸܠ ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun