Eastern Syriac :ܦܪܓ
Western Syriac :ܦܪܓ
Category :root
[Sport]
Dialect :Eastern Syriac

ܦܪܓܝ

Variants : ܦܪܓܝ

Derived words : ܐܸܬ݂ܦܲܪܓܝܼ, ܒܹܝܬ ܦܘܼܪܓܵܝܵܐ, ܡܲܦܪܓܵܢܵܐ, ܡܦܲܪܓ݂ܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܲܦܪܓ݂ܵܢܘܼܬܵܐ

Source : Bailis Shamun