Eastern Syriac :ܓܠܵܝܬܵܐ
Western Syriac :ܓܠܳܝܬܳܐ
Root :ܓܠܐ
Eastern phonetic :' glé ta:
Category :noun
[Moral life → Conscience]
English :a confession / confessing , admitting , an avowal ;
French :une confession , un aveu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܠܐ, ܡܓܵܠܹܐ, ܓܠܵܐ, ܡܓܵܠܹܐ, ܓܵܠܝܘܼܬܵܐ, ܓܘܼܠܵܝܵܐ, ܡܓܲܠܝܘܼܬܵܐ, ܒܥܲܝܢܵܐ ܓܠܝܼܬܵܐ, ܓܲܠܝܵܐ, ܓܠܝܼܬܵܐ, ܓܲܠܘܼܝܹܐ, ܓܠܵܝܵܐ, ܓܠܵܝܬܵܐ, ܓܵܠܹܐ, ܓܸܠܝܵܢܵܐ

Source : Other