Eastern Syriac :ܦܵܬܚܵܢܵܐ
Western Syriac :ܦܳܬܚܳܢܳܐ
Root :ܦܬܚ
Eastern phonetic :pa:t ' ḥa: na:
Category :noun
English :one who opens , an opener ; ܦܵܬܚܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ : a pathfinder , a pioneer ;
French :quelqu'un qui ouvre / un ouvreur ; ܦܵܬܚܵܢܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ : un ouvreur de voie , un pionnier ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܬܚ, ܦܵܬܘܿܚܵܐ

See also : ܡܫܲܪܝܵܢܵܐ, ܡܸܫܟܚܵܢܵܐ, ܡܩܲܕܡܵܢܵܐ, ܡܫܲܘܝܵܢܵܐ, ܒܲܟܵܪܵܐ

Source : Bailis Shamun