Eastern Syriac :ܓܲܢܵܒ݂ܘܼܬ ܣܝܵܡܹ̈ܐ
Western Syriac :ܓܰܢܳܒ݂ܽܘܬ ܣܝܳܡ̈ܶܐ
Root :ܓܢܒ
Eastern phonetic :ga na: wu:t ' siam mé
Category :noun
English :plagiarism , stealing a written work by copying it / piracy ;
French :le plagiat , le copiage / le vol d'un écrit ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܲܢܵܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܣܝܵܡܵܐ

Source : Bailis Shamun