Eastern Syriac :ܡܲܚܘܘܼܪܹܐ
Western Syriac :ܡܰܚܘܽܘܪܶܐ
Eastern phonetic :maḥ ' wu: ri:
Category :verb
[Industry]
English :to plaster / to cover with daubing plaster ... , to daub ;
French :plâtrer / recouvrir de plâtre , enduire / recouvrir d'enduit plâtre ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܲܚܘܸܪ

See also : ܟܲܠܸܫ, ܟܲܠܘܼܫܹܐ, ܫܵܐܹܥ, ܫܝܵܥܵܐ, ܡܲܠܸܛ, ܡܵܠܹܛ, ܡܠܵܛܵܐ

Source : Bailis Shamun