Eastern Syriac :ܙܲܪܙܘܼܪܹܐ
Western Syriac :ܙܰܪܙܽܘܪܶܐ
Eastern phonetic :zar ' zu ri
Category :verb
[Animals]
English :to bray , to heehaw ;
French :braire ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܙܹܪܵܙܹܪ, ܡܙܲܪܙܸܪ

See also : ܨܸܗܠܵܐ, ܗܲܪܗܘܼܡܹܐ, ܨܵܗܘܿܠܘܼܬܵܐ, ܗܲܪܗܲܡܬܵܐ, ܥܪܵܛܵܐ, ܢܥܵܪܵܐ