Eastern Syriac :ܡܲܩܛܸܢ
Western Syriac :ܡܰܩܛܶܢ
Root :ܩܛܢ
Eastern phonetic :' maq ṭin
Category :verb
[Army → Weapons]
English :to sharpen , to hone , to whet ;
French :appointer , aiguiser , effiler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܛܢ, ܩܲܛܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܩܲܛܝܼܢܵܐܝܼܬ, ܩܲܛܝܼܢܬܵܐ, ܩܲܛܸܢ, ܩܲܛܘܼܢܹܐ, ܡܲܩܛܸܢ, ܩܲܛܝܼܢܵܐ, ܡܲܩܛܘܼܢܹܐ

See also : ܠܵܛܹܫ, ܠܛܵܫܵܐ, ܫܲܢܸܢ, ܫܲܢܘܼܢܹܐ, ܡܲܚܪܸܦ, ܡܲܚܪܘܼܦܹܐ

Source : Bailis Shamun