Eastern Syriac :ܣܲܓܝܼܐܲܬ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ
Western Syriac :ܣܰܓܺܝܐܰܬ ܗܶܓ݂ܝܳܢ̈ܶܐ
Root :ܣܓܐ
Eastern phonetic :sa ' gi: at hi ' ghia: né
Category :adjective
[Humanities → Language]
English :also ܣܲܓܝܼ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ : polysyllabic ;
French :aussi ܣܲܓܝܼ ܗܸܓ݂ܝܵܢܹ̈ܐ : polysyllabique ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܣܓܐ, ܗܸܓܝܵܢܵܐ

Source : Bailis Shamun