Eastern Syriac :ܫܲܦܘܼܟܹܐ
Western Syriac :ܫܰܦܽܘܟܶܐ
Root :ܫܦܟ
Eastern phonetic :ša ' pu: ki:
Category :verb
[Feeding → Drink]
English :to pour , to spill
French :verser , déverser , faire couler ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܦܟ, ܫܵܦܘܿܟ݂ܬܵܐ, ܡܲܫܦܵܟ݂ܬܵܐ, ܫܵܦܘܿܟ݂ܹܐ, ܫܦܘܼܟ݂ܝܵܐ, ܫܦܘܼܟ݂ܝܵܐ, ܫܲܦܸܟ݂

See also : ܫܲܦܸܟ݂, ܫܲܦܘܼܟܹܐ, ܙܵܠܹܥ, ܙܠܵܥܵܐ, ܡܲܫܚܸܠ, ܡܲܫܚܘܼܠܹܐ, ܣܲܦܸܩ, ܣܲܦܘܼܩܹܐ, ܨܲܢܨܸܠ, ܨܲܢܨܘܼܠܹܐ, ܐܵܫܹܕ, ܐܫܵܕܵܐ, ܢܣܵܟ݂ܵܐ, ܢܵܣܹܟ݂

also ܫܲܦܘܼܟ݂ܹܐ

aussi ܫܲܦܘܼܟ݂ܹܐ

Source : Bailis Shamun