Eastern Syriac :ܒܹܝܬ ܩܸܢܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܒܶܝܬ ܩܶܢܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :bi:t qi ' nia: na:
Category :noun
[Country → Agriculture]
English :a stable for horses ;
French :une écurie , une étable ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܹܝܬ, ܩܸܢܝܵܢܵܐ

See also : ܓܵܙܪܵܐ, ܦܵܓܵܐ, ܒܹܝܬ ܪܲܟ݂ܫܵܐ

Source : Bailis Shamun