Eastern Syriac :ܬܲܢܕܸܠܵܢܵܐ
Western Syriac :ܬܰܢܕܶܠܳܢܳܐ
Eastern phonetic :tan di ' la: na:
Category :noun
English :see ܬܲܠܝܵܢܵܐ ;
French :voir ܬܲܠܝܵܢܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܢܲܓܵܕܵܐ, ܡܲܚܢܸܩܵܢܵܐ, ܬܲܠܝܵܢܵܐ

Source : Tobia Gewargis