Eastern Syriac :ܪܹܝܫ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ
Western Syriac :ܪܶܝܫ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ
Root :ܫܪ
Eastern phonetic :' ri:š ša ' ri: ra:
Category :noun
[Government]
English :the Prime Minister ;
French :le Premier Ministre ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܪ, ܪܹܫ, ܪܹܝܫ, ܫܲܪܝܼܪܵܐ

See also : ܪܹܫ ܡܵܠܘܿܟܹ̈ܐ, ܫܲܪܝܼܪܵܐ, ܪܹܝܫ ܫܲܪܝܼܪܹ̈ܐ, ܪܹܫ ܘܲܙܝܼܪܹ̈ܐ

Source : Bailis Shamun