Eastern Syriac :ܡܸܢܲܝܗܝ
Western Syriac :ܡܶܢܰܝܗܝ
Category :noun
English :which / that ; ܙܢܲܝܹ̈ܐ ܫܸܪܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܕܡܸܢܲܝܗܝ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܝܫܝܼ ܚܫܝܼܠܹ̈ܐ : radical verb-forms from which other verbs are formed ;
French :par rapport auxquels / auxquelles (?) ; ܙܢܲܝܹ̈ܐ ܫܸܪܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܡܸܠܬܵܐ ܕܡܸܢܲܝܗܝ ܡܸܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܝܫܝܼ ܚܫܝܼܠܹ̈ܐ : formes radicales de verbes à partir desquelles les autres verbes sont formés ;
Dialect :Eastern Syriac

Source : Bailis Shamun