Eastern Syriac :ܚܕ݂ܵܕ݂ܹܐ
Western Syriac :ܚܕ݂ܳܕ݂ܶܐ
Eastern phonetic :' ḥdha: dhé
Category :adverb
English :1) together ; 2) each other , one another , one with another , Rhétoré ; also ܚܵܕ ... ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ; Rhétoré ; ܒܘܿܪ̈ܪܹܐ݇ܝܠܲܝ ܩܲܕ ܚܕܵ̈ܕܹܐ / ܚܵܕ݇ ܒܘܿܪܵܐ݇ܝܠܹܗ ܡܲܝܟ݂ ܕܗܵܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ : they are as stupid as each other ; ܕܚܕܵܕܹܐ : reciprocal , shared / felt / shown by both sides , mutual ; ܥܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܵܐ : a double / a replica , a deadringer / a counterpart ; ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܝܠܘܼܗ ܒܼܵܕܘܼܗ ܥܲܠ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܘܼܗ، ܓܲܠܓܵܡܸܫ ܒܸܕ ܫܵܘܸܩ ܫܠܵܡܵܐ ܕܹܐ݇ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܘܼܟ : if he is busy struggling against his double, Gilgamesh will allow peace to return to Uruk ;
French :1) ensemble ; 2) l'un l'autre , l'un vis-à-vis de l'autre , l'un pour l'autre , réciproquement , l'un envers l'autre , les uns les autres , Rhétoré ; aussi ܚܵܕ ... ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ ; Rhétoré ; ܒܘܿܪ̈ܪܹܐ݇ܝܠܲܝ ܩܲܕ ܚܕܵ̈ܕܹܐ / ܚܵܕ݇ ܒܘܿܪܵܐ݇ܝܠܹܗ ܡܲܝܟ݂ ܕܗܵܘ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܵܐ : ils sont aussi sots l'un que l'autre ; ܕܚܕܵܕܹܐ : réciproque , mutuel ; ܥܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܵܐ : un double / une réplique , un équivalent ; ܐܸܢ ܗܵܘܹܐ ܚܲܝܠܘܼܗ ܒܼܵܕܘܼܗ ܥܲܠ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܕܘܼܗ، ܓܲܠܓܵܡܸܫ ܒܸܕ ܫܵܘܸܩ ܫܠܵܡܵܐ ܕܹܐ݇ܪܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܘܼܟ : s'il est occupé à lutter contre son double Gilgamesh laissera la paix revenir à Ourouk ;
Dialect :Classical Syriac, NENA

Cf. ܐܘܼܚܕܵܕܹܐ, ܚܕܵܕܹܐ, ܐܸܚܕܵܕܹܐ

Al Qosh : ܚܕܵܕܹܐ / [' ḥda: dé] ; Rhétoré : ܚܕܵܕܹ̈ܐ ; for ܚܲܕ ܡܢ ܚܲܕ

Al Qosh : ܚܕܵܕܹܐ / [' ḥda: dé] ; Rhétoré : ܚܕܵܕܹ̈ܐ ; pour ܚܲܕ ܡܢ ܚܲܕ