Eastern Syriac :ܩܘܿܪܡܬܵܐ
Western Syriac :ܩܽܘܪܡܬܳܐ
Root :ܩܪܡ
Eastern phonetic :' qu:r mta:
Category :noun
[Country → Trees]
English :a stump of a tree / a stub ;
French :une souche / un chicot d'arbre , un reste de tronc ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܪܡ, ܩܘܿܪܡܵܐ, ܩܘܿܪܡܬܵܐ, ܦܪܵܣܩܘܼܪܡܵܐ, ܩܘܼܪܡܝܼܕ݂ܵܐ, ܩܘܼܪܡܝܼܕܵܐ, ܩܘܼܪܡܵܐ, ܩܲܪܡܵܣܵܐ, ܩܘܼܪܸܡܬܵܐ, ܩܪܡ

See also : ܫܵܩܵܐ, ܓܘܼܙܥܵܐ, ܟܵܘܟܵܐ

Source : Bailis Shamun