Eastern Syriac :ܪܗܸܛܢܵܐ
Western Syriac :ܪܗܶܛܢܳܐ
Root :ܪܗܛ
Eastern phonetic :r ' hiṭ na:
Category :noun
[Nature]
English :see also ܩܲܠܦܘܿܢܝܵܐ / ܚܸܠܒܵܢܝܼܬܵܐ / ܛܝܼܛܵܐ / ܪܛܝܼܢܵܐ / ܕܘܼܥܬܵܐ / ܕܵܥܬܵܐ : resin , rosin (?) ;
French :voir aussi ܩܲܠܦܘܿܢܝܵܐ / ܚܸܠܒܵܢܝܼܬܵܐ / ܛܝܼܛܵܐ / ܪܛܝܼܢܵܐ / ܕܘܼܥܬܵܐ / ܕܵܥܬܵܐ : la résine , la gomme , la colophane (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܗܛ, ܪ̈ܗܸܛܢܹܐ

Source : Bailis Shamun