Eastern Syriac :ܪܘܼܡܵܬܝܼܙܡ
Western Syriac :ܪܽܘܡܳܬܺܝܙܡ
Eastern phonetic :ru: ma: ' tizm
Category :noun
[Human → Disease]
English :see ܟܹܐܒ݂ ܫܵܪ̈ܝܵܬܹܐ ;
French :voir ܟܹܐܒ݂ ܫܵܪ̈ܝܵܬܹܐ ;
Dialect :Urmiah

Source : Bailis Shamun

Origin : English