Eastern Syriac :ܩܲܡܝܼܣܬܵܐ
Western Syriac :ܩܰܡܺܝܣܬܳܐ
Eastern phonetic :qa ' mi:s ta:
Category :noun
[Clothing]
English :see ܟܘܿܬܝܼܢܬܵܐ 1) / ܨܘܼܕܪܵܐ ;
French :voir ܟܘܿܬܝܼܢܬܵܐ 1) / ܨܘܼܕܪܵܐ ;
Dialect :Classical Syriac

See also : ܟܘܿܬܝܼܢܬܵܐ, ܒܘܼܒܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Latin