Eastern Syriac :ܫܸܒܸܪ̈ܝܵܬܹܐ
Western Syriac :ܫܶܒܶܪ̈ܝܳܬܶܐ
Eastern phonetic :ši bi ' ria: té
Category :noun
[Art]
English :plural of ܫܹܒܸܪܬܵܐ : bracelets ;
French :pluriel de ܫܹܒܸܪܬܵܐ : des bracelets ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܫܹܒܸܪܬܵܐ

See also : ܫܹܐܪܵܐ, ܩܘܿܠܒܵܐ

Source : Bailis Shamun