Eastern Syriac :ܓܵܚܹܟ݂
Western Syriac :ܓܳܚܶܟ݂
Root :ܓܚܟ
Eastern phonetic :' ga: ḥi:ḥ
Category :verb
[Moral life → Feelings]
English :intransitive ; see also ܩܲܬܩܸܬ / ܩܲܚܩܸܚ : to roar with laughter , to burst out laughing , to laugh out loud / to roll with laughter ; ܓܵܚܹܟ݂ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ : to laugh out loud ;
French :intransitif ; voir aussi ܩܲܬܩܸܬ / ܩܲܚܩܸܚ : éclater de rire , hurler de rire , rire à gorge déployée / rugir de rire , rire aux éclats , exploser de rire / rire comme une baleine ; ܓܵܚܹܟ݂ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ : rire à voix haute / rire aux éclats ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܚܟ, ܡܓܲܚܟ݂ܵܢܵܐ, ܡܲܓܚܸܟܵܢܬܵܐ, ܓܘܼܚܟܬܵܐ, ܓܘܼܚܟܵܐ, ܓܵܚܘܿܟܵܐ, ܓܲܚܘܼܟ݂ܬܵܢܵܐ, ܓܘܼܚܟܵܢܵܝܵܐ, ܡܲܓܚܸܟܵܢܵܐ, ܓܸܚܟܵܐ, ܓܵܚܘܼܟܵܐ, ܓܸܚܟܘܼܬ݂ܵܐ, ܓܵܚܘܿܟܵܐ, ܓܵܚܘܼܟܵܐ, ܡܲܓܚܸܟ, ܓܸܚܟܘܼܬ݂ܵܐ, ܓܵܚܹܟ, ܓܵܚܸܟ, ܓܚܵܟܵܐ

See also : ܩܲܚܩܸܚ, ܩܲܚܩܘܼܚܹܐ, ܓܵܚܹܟ݂, ܓܚܵܟܵܐ, ܩܲܬܩܸܬ, ܩܲܬܩܘܼܬܹܐ

Source : Bailis Shamun