Eastern Syriac :ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܘܼܬ ܫܡܵܗܹ̈ܐ
Western Syriac :ܡܰܟ݂ܬܒ݂ܽܘܬ ܫܡܳܗ̈ܶܐ
Root :ܟܬܒ
Eastern phonetic :maḥt ' wu:t ' šma: hé
Category :noun
English :a roll , a list of names ;
French :un rôle / une liste de noms / un tableau où sont inscrits des noms ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܬܒ, ܟܵܬܘܿܒ݂ܘܼܬܵܐ, ܡܲܟܬܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ, ܟܬܵܒ݂ܬܵܐ, ܕܩܕܵܡ ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܢܘܼܬ ܙܲܒ݂ܢ̈ܐ, ܡܲܟ݂ܬܒ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܫܡܵܗܹ̈ܐ

See also : ܣܸܕܪܵܐ

Source : Bailis Shamun