Eastern Syriac :ܓܲܪܡܵܐ ܟܵܗܢܵܝܵܐ
Western Syriac :ܓܰܪܡܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ
Root :ܓܪܡ
Eastern phonetic :' gar ma: ka:h ' na: ia:
Category :noun
[Science → Natural sciences]
English :see also ܓܪܸܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ : the sacrum ;
French :voir aussi ܓܪܸܡ ܡܵܘܬܒ݂ܵܐ : le sacrum ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܓܪܡ, ܬܲܐܓܪܘܼܡܬܵܐ, ܓܲܪܡܵܐ ܕܚܵܨܵܐ, ܓܪܹܡܚܵܨܵܐ, ܓܪܲܡ ܦܝܼܠܵܐ, ܓܲܪ̈ܡܘܼܗܝ ܫܵܘܪ, ܓܲܪܡܘܿܢܵܐ, ܓܲܪܡܵܢܬܵܐ, ܓܲܪܡܵܢܵܐ, ܟ݂ܘܵܪ ܓܲܪ̈ܡܹܐ, ܓܪܸܡ ܡܲܚܣܢܘܼܬܵܐ, ܓܲܪܡܵܝܵܐ, ܓܲܪܡܵܐ, ܟܵܗܢܵܝܵܐ

Source : Bailis Shamun