Eastern Syriac :ܡܸܬܚܲܦܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܶܬܚܰܦܪܳܢܳܐ
Root :ܚܦܪ
Eastern phonetic :mit ḥa: ' pra: na:
Category :noun
[Nature → Metals]
English :see ܚܸܦܪܵܐ / ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ / ܢܵܦܵܩܵܐ : metal / a metal ;
French :voir aussi ܚܸܦܪܵܐ / ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ / ܢܵܦܵܩܵܐ : un métal / le métal ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܚܦܪ, ܚܵܦܘܿܪܵܐ, ܚܵܦܸܪ, ܚܸܦܲܪܬܵܐ, ܚܲܦܵܪܵܐ, ܚܲܦܵܪܬܵܐ, ܚܸܦܪܵܐ ܩܸܫܝܵܐ, ܚܸܦܪܵܐ

See also : ܡܸܬܚܲܦܪܵܢܵܐ, ܫܟ݂ܝܼܢܬܵܐ, ܢܵܦܵܩܵܐ, ܚܸܦܪܵܐ

Source : Bailis Shamun

Origin : Akkadian