Eastern Syriac :ܚܝܼܡܵܐ
Western Syriac :ܚܺܝܡܳܐ
Root :ܚܡܡ
Eastern phonetic :' ḥi: ma
Category :adjective
[Human → Senses]
English :hot ;
French :(trop) chaud ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܚܲܡܚܘܼܡܹܐ, ܚܲܡܚܲܡܬܵܐ, ܚܸܡܵܐ, ܚܡܡ, ܚܐܵܡܵܐ, ܚܝܵܡܬܵܐ, ܚܵܡܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐ, ܚܲܡܝܼܡܵܐܝܼܬ, ܚܲܡܝܼܡܬܵܐ, ܡܲܚܘܼܡܹܐ