Eastern Syriac :ܚܠܵܦ ܫܡܵܐ ܡܚܲܘܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :' ḥla:p šma: mḥo: ' ia: na:
Category :noun
[Humanities → Language]
English :a demonstrative pronoun ; pluriel : ܚܠܵܦ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܚܲܘܝܵܢܹ̈ܐ : demonstrative pronouns ;
French :un pronom démonstratif ; pluriel : ܚܠܵܦ ܫܡܵܗܹ̈ܐ ܡܚܲܘܝܵܢܹ̈ܐ : les pronoms démonstratifs ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܚܠܵܦܫܡܵܐ