Eastern Syriac :ܚܲܪܓ̰ܕܪܹܫܵܐ
Western Syriac :ܚܰܪܓ̰ܕܪܶܫܳܐ
Eastern phonetic :ḥardj ' dri: ša
Category :noun
[Government]
English :a tribute ;
French :un tribut ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܚܲܪܓ̰

this word is of Persian / Arabic origin ; Akkadian : biltu / madattu : a tribute

mot d'origine persane / arabe ; akkadien : biltu / madattu : un tribut