Eastern Syriac :ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ
Western Syriac :ܝܰܗܒ݂ܳܐ ܫܩܳܠܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :' iah va ' šqa la
Category :verb
[Human → Speech]
English :to chitchat , to chat , to engage in trifle talk , to engage in small talk , to prate , to engage in idle conversation ;
French :bavarder , faire la parlotte , discuter de tout et de rien , jaser , perdre son temps en parlant , faire des racontars ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ

See also : ܦܩܵܐ, ܓܲܢܦܘܿܪܹܐ, ܓܲܦܓܘܼܦܹܐ, ܟ݈ܲܩܟ݈ܘܼܩܹܐ