Eastern Syriac :ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܝܰܗܒ݂ܳܢܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :iah ' va na
Category :noun
[Trade]
English :a giver , a donor , a grantor , one who imparts or distributes ;
French :un donneur , un pourvoyeur , un donateur , un distributeur , un transmetteur (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܝܗܒ, ܝܗܵܒ݂ܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܐܵܙܝܵܬ ܝܵܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ ܫܩܵܠܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܠܬܵܐ ܕܠܸܒܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܠܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܵܢܵܐ ܕܕܲܝܢܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܘܘܼܕܵܥܵܐ, ܝܲܗܒ݂ܫܠܵܡܵܐ