Eastern Syriac :ܝ݇ܩܵܕܵܐ
Western Syriac :ܝ݇ܩܳܕܳܐ
Root :ܝܩܕ
Eastern phonetic :' qa: da:
Category :verb
[Science → Physical sciences]
English :intransitive verb : to burn , to be on fire , to be ablaze , to blaze ; ܟ̮ܓܵܪܝܼ ܩܝܼܕ݂ ܠܹܗ : it burnt down completely ;
French :verbe intransitif : se brûler , brûler , être en feu , flamber , se consumer (par les flammes) , être la proie des flammes ; ܟ̮ܓܵܪܝܼ ܩܝܼܕ݂ ܠܹܗ : il a entièrement brûlé ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܵܕܵܐ, ܡܵܩܘܼܕܹܐ, ܝ݇ܩܵܕܬܵܐ, ܩܝܵܕܬܵܐ, ܝܩܕ, ܝܲܩܕܵܐ, ܝܲܩܕܵܢܵܐ, ܪܲܕܵܝܬܵܐ ܕܝܲܩܕܵܢܵܐ, ܝ݇ܩܝܼܕܵܐ

Variants : ܝܼܩܸܕ݂

See also : ܠܒܲܟ݂ܵܐ, ܠܗܵܐ, ܠܗܵܛܵܐ, ܠܗܵܝܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܝܹܐ, ܣܦܵܦܵܐ, ܨܪܵܚܵܐ, ܫܓ݂ܵܪܵܐ, ܫܪܦ, ܝܵܩܸܕ, ܒܥܪ

Rhétoré : ܝܼܩܵܕ݂ܵܐ

Rhétoré : ܝܼܩܵܕ݂ܵܐ