Eastern Syriac :ܟܹܢܵܐܟܝܼܢܵܐ
Western Syriac :ܟܶܢܳܐܟܺܝܢܳܐ
Eastern phonetic :ki na ' ki: na
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :quinine
French :la quinine
Dialect :Urmiah