Eastern Syriac :ܠܗܵܬܵܐ
Western Syriac :ܠܗܳܬܳܐ
Root :ܠܗܬ
Eastern phonetic :' lha: ta:
Category :verb
[Human → Disease]
English :to pant , to puff , to breathe quickly or in a labored manner , to breathe hard , to respire with the heaving of the chest , to catch one's breath , to gasp for breath ;
French :haleter , être essoufflé , respirer avec peine , respirer avec difficulté , avoir du mal à respirer , reprendre son souffle , reprendre haleine , chercher son souffle , ne plus arriver à respirer , anhéler , ahaner ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܗܬ, ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܠܵܗܹܬ

See also : ܚܲܣܚܘܼܣܹܐ, ܚܲܢܚܘܼܩܹܐ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܲܕܬܵܐ, ܠܗܵܬܵܐ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ, ܦܲܚܦܘܼܚܹܐ, ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܬܲܠܚܘܼܣܹܐ, ܢܵܦܹܫ, ܢܦܵܫܵܐ, ܢܲܚܢܸܚ, ܢܲܚܢܘܼܚܹܐ, ܠܲܗܠܸܗ, ܠܲܗܠܘܼܗܹܐ, ܡܲܠܗܸܕ, ܡܲܠܗܘܼܕܹܐ, ܬܲܪܚܸܣ, ܬܲܪܚܘܼܣܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun