Eastern Syriac :ܡܲܗܘܼܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܗܽܘܝܳܢܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :ma hu: ' ia: na :
Category :noun, adjective
[Moral life → Intelligence]
English :1) an inventor , one who invents , one who contrives something new , a creator , one who brings into being , one who conceives (works out) something new ; 2) adjective ; see also ܡܸܫܟܚܵܢܵܐ : original , novel / different , fresh , quaint , pioneering , unusual / out of the ordinary , imaginative (?) ;
French :1) un inventeur , un créateur , quelqu'un qui créée ou conçoit quelque chose de nouveau , un concepteur , quelqu'un qui élabore des nouveautés ; 2) adjectif ; see also ܡܸܫܟܚܵܢܵܐ : original , nouveau / différent / novateur , inhabituel , imaginatif (?) , roman ? : inédit (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܹܐ ܠܝܼ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗܘܼܝܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܐ, ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ

See also : ܦܲܠܛܵܢܵܐ, ܝܵܠܘܼܕܵܐ, ܒܵܪܘܿܝܵܐ, ܚܲܪܝܼܦܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun