Eastern Syriac :ܡܲܗܘܼܝܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܗܽܘܝܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :ma hu: ia: ' nu: ta:
Category :noun
[Moral life → Intelligence]
English :invention , devising or constructing that which has not before existed , creation , the working out on new things , the fabrication or making of new products ; ܙܸܕܩܵܐ ܕܡܲܗܘܝܵܢܘܼܬܵܐ : a patent ; ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܙܸܕܩܵܐ ܡܲܗܘܝܵܢܘܼܬܵܐ : protected by a patent / patented ;
French :l'invention , la création , la conception ou la construction de choses inexistantes jusqu' alors , l'élaboration ou la fabrication de nouveautés ; ܙܸܕܩܵܐ ܕܡܲܗܘܝܵܢܘܼܬܵܐ : un brevet de fabrication / d'invention ; ܢܛܝܼܪܵܐ ܒܙܸܕܩܵܐ ܡܲܗܘܝܵܢܘܼܬܵܐ : protégé par un brevet de fabrication / breveté ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܹܐ ܠܝܼ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗܘܼܝܵܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܐ, ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun