Eastern Syriac :ܡܘܼܓܠܵܝܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܓܠܳܝܳܐ
Eastern phonetic :mu:g ' lai ia
Category :noun
[Humanities → Geography → Countries]
English :a Mongolian , a Mongol , a native of Mongolia , a Tartar , a Hun
French :un mongol , un tartare , un hun , un natif de Mongolie
Dialect :Urmiah