Eastern Syriac :ܡܘܿܣܝܼܩܝܼ
Western Syriac :ܡܽܘܣܺܝܩܺܝ
Eastern phonetic :mu: ' si: qi:
Category :noun
[Art → Music]
English :music ;
French :la musique ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܙܲܡܵܪܘܼܬܵܐ, ܛܲܢܛܲܢܹܐ

Akkadian : nârūtu / zammārūtu : music, musical poetry , nigūtu : joyful music / merry-making

akkadien : nârūtu / zammārūtu : la musique , la poésie musicale, nigūtu : la musique joyeuse