Eastern Syriac :ܡܲܘܪܬܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܘܪܬܳܢܳܐ
Root :ܝܪܬ
Eastern phonetic :mor ' ta: na:
Category :noun
[Legal]
English :a bequeather , one who leaves an inheritance ;
French :celui qui lègue un héritage , celui qui transmet un héritage , celui qui laisse un héritage / patrimoine ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܪܬ, ܝܼܪܵܬܵܐ, ܝܲܪܬܵܢܵܐ, ܫܘܵܐ ܝܲܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܘܼܬܵܐ, ܝܘܼܪܬܵܢܵܐ, ܝܪܝܼܬܘܼܬܵܐ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪ, ܡܝܼܪܲܬܓܵܪܘܼܬܵܐ, ܡܲܝܪܘܼܬܹܐ