Eastern Syriac :ܡܸܛܝܵܐ
Western Syriac :ܡܶܛܝܳܐ
Root :ܡܛܐ
Eastern phonetic :' mit ṭia:
Category :adjective
[Country → Fruits]
English :1) fruit : ripe , ready for reaping or gathering , pulpy , having attained perfection , mature , of the right age ; ܡܸܛܝܵܐ ܠܫܸ̈ܢܹܐ ܕܓܒ݂ܵܪܵܐ : of age to marry , marriageable , nubile ; 2) human ... : adult , of age ;
French :1) fruit ... : mûr , ayant atteint sa maturité , prêt à être cueilli ou récolté , pulpeux / charnu (fruit) , ayant atteint sa perfection , mature , arrivé à maturité , ayant l'âge qui convient , fait , à point , convenable ; ܡܸܛܝܵܐ ܠܫܸ̈ܢܹܐ ܕܓܒ݂ܵܪܵܐ : en âge de se marier , nubile ; 2) humain ... : adulte , majeur / d'âge mûr ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܡܸܛܝܘܼܬܵܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܲܡܛܘܼܝܹܐ, ܡܛܐ, ܡܵܛܹܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ, ܡܛܵܐ ܠܓܵܢܵܐ, ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ

See also : ܥܲܠܝܼܠܵܐ, ܟܵܝܫ, ܟܡܝܼܠܵܐ, ܟܵܠ, ܡܒܲܫܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܕܪܟ݂ܵܢܘܼܬܵܐ, ܥܲܙܪܘܼܪܘܼܬܵܐ, ܡܲܗܝܘܼܬܵܐ, ܓܲܒ݂ܪܵܐ ܫܲܠܡܵܐ, ܒܫܝܼܠܵܐ, ܡܲܗܝܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun