Eastern Syriac :ܐܲܪܟܵܢ
Western Syriac :ܐܰܪܟܳܢ
Eastern phonetic :' ar kan
Category :noun
[Government]
English :Archon , a chief magistrate in the Ancient Greece , a high priest ;
French :Archonte , magistrat dans la Grèce antique , un grand-prêtre ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܐܲܪܟܵܢ, ܐܲܪܟܝܼܕܝܼܵܩܘܿܢ, ܐܲܪܟܘܿܢܵܐ, ܐܲܪܟܝܼܕܝܼܵܩܘܿܢ

Variants : ܐܲܪܟܵܢ