Eastern Syriac :ܡܲܟܢܲܫܬܵܐ
Western Syriac :ܡܰܟܢܰܫܬܳܐ
Root :ܟܢܫ
Eastern phonetic :mak ' naš ta
Category :noun
[City → Hotel]
English :a broom , an implement for sweeping floors ;
French :un balai , un faubert -marine- (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܟܢܫ, ܟܢܵܫܵܐ, ܟܢܘܼܫܬܵܐ, ܟܵܢܵܫܵܐ, ܟܸܢܫܵܐ, ܟܢܵܫܵܐ ܡܝܼܵܐ, ܟܢܵܫܬܵܐ