Eastern Syriac :ܡܲܠܒ݂ܘܼܫܹܐ
Western Syriac :ܡܰܠܒ݂ܽܘܫܶܐ
Root :ܠܒܫ
Eastern phonetic :mal ' wu: ši
Category :verb
[Clothing]
English :to clothe , to dress , to put garments on , to cover with clothing ;
French :habiller , couvrir / recouvrir avec des habits , vêtir / revêtir , faire habiller , mettre / donner des vêtements ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܠܒܫ, ܠܸܒܵܣ, ܠܒ݂ܸܫܬܵܐ, ܠܒ݂ܝܼܫܵܐ, ܠܒܵܫܵܐ, ܬܲܠܒܲܫܬܵܐ, ܬܲܠܒ݂ܸܫܬܵܐ, ܠܒ݂ܘܼܫܵܐ, ܠܵܒ݂ܸܫ, ܡܲܠܒ݂ܸܫ