Eastern Syriac :ܡܲܢܗܪܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ
Root :ܢܗܪ
Eastern phonetic :manh ' ra: na:
Category :noun
[Moral life → Intelligence]
English :1) an enlightener , one who enlightens , one who illuminates or supplies with light , one who gives deeper insight / penetration / clear perception ; 2) a commentator , one who interprets / works out , one who gives an explanation / elucidates , one who redes , one who makes sense or assigns a meaning , an observer (?) ; 3) Lishani : a window , a skylight (?) ;
French :1) quelqu'un qui apporte la lumière , un illuminateur , quelqu'un qui éclaire , quelqu'un qui rend les choses (plus) claires , quelqu'un qui édifie (instruit) , quelqu'un qui fait comprendre / apporte l'illumination / sait décrypter , quelqu'un qui développe la perspicacité ; 2) un commentateur , quelqu'un qui interprète / décrypte , un observateur (?) ; 3) Lishani : une fenêtre , un puits de lumière (?) , une lucarne (?) ;
Dialect :Urmiah

Cf. ܢܗܪ , ܢܘܼܪܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܢܘܼܪܵܐ, ܢܵܗܵܪܵܐ , ܢܲܗܪܵܢܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܢܵܝܵܐ , ܢܘܼܗܪܵܐ , ܢܘܼܗܵܪܵܐ , ܡܸܬܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܢܲܗܪܵܢܘܼܬܵܐ, ܦܸܢܵܗ݇ܪ, ܡܲܢܗܪܵܢܝܼܬܵܐ

See also : ܡܘܼܬܲܪܓ̰ܸܡ, ܕܸܠܡܲܢܓ̰, ܡܬܲܪܓ̰ܡܵܢܵܐ, ܦܵܫܘܿܪܵܐ, ܦܲܫܵܩܵܐ, ܦܲܫܩܵܢܵܐ